Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.
KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (ESBEM), başvuru sahiplerini, adayları, belgelendirilmiş kişileri ve faaliyetlerinde taraf olan kişi ve kurum/kuruluşları aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’ nun 10 uncu maddesinde belirtilen kapsamda aşağıdaki şekilde aydınlatmaktadır. Veri Sorumlusu ESBEM tarafından atanacak temsilci/leri, yasal altyapısı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ilan edilerek mevzuata uygun şekilde resmi web sayfasında duyurulacaktır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri
Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz, telefon numaranız veya web sitemize ulaşırken kullandığınız bilgisayarın ip adresi gibi veriler olabilir. Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesidir.
Kişisel verileriniz;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile,
ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere

otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak kurumumuz tarafından kişisel verileriniz belgelendirme faaliyeti hizmetlerinin yürütülmesi amacına uygun olarak aşağıda belirtilecek amaçlarla tutulmaktadır.

• Veri tabanı oluşturarak, listeleme, raporlama, doğrulama, analiz ve değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler üretmek ve gerektiğinde bunları işin uzmanları ile paylaşmak,
• Kurumumuz ve başvuruda bulunan kişilerle bilgilendirme amacıyla doğrudan bizimle paylaşmış olduğunuz iletişim kanalları üzerinden sizinle irtibat kurmak,
• Kurumumuza personel alımı için gerekli olan süreçlerde kullanmak,
• Fatura kesiminde kullanmak ve ihtiyaç duyulduğunda sizinle irtibat kurmak,
• İletişim alanında EOSB ve ESBEM ile ilgili haber, gelişme ve bilgilendirme amaçlı dijital ve basılı ortamlarda kullanmak.

Yukarıda ifade edilen amaçlar dışında kanun ve mevzuatlar tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
Kişisel verileriniz, Kurumumuzun kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla İçişleri Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu gibi otoriteler, Bakanlıklar, yargı mercileri, kurumun hizmet aldığı Bankalar gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Özel Sağlık Sigorta şirketleri ile paylaşılabilecektir.
Kişisel verilerinizin, üçüncü kişilere kanuni yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla (Sosyal Güvenlik Kurumunun resmi yazıyla bilgi istemesi) paylaşılması durumunda, bilgi talep eden kişi/kurum/kuruluş ve talep hakkında bilgilendirileceksiniz. Kişisel verileriniz, üçüncü kişilerle kanuni yükümlülükler dışında paylaşılmayacaktır. 
Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVKK’ nun 8 inci ve 9 uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bilgiler gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile burada bahsedilen amaçların gerçekleştirilmesi için yurt içinde tutulabileceği gibi yurtdışına da aktarılabilecektir.
Türk Ceza Kanunu’nun 138 inci maddesinde ve KVKK’ nun 7’nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ
Anayasa’nın 20’nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’ nun 11’inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20’nci ve KVKK’ nun 11’inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.
KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Terakki’ye şahsen veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.
DİĞER İNTERNET SİTELERİNE BAĞLANTI
EOSB ESBEM internet sitesi diğer internet sitelerine bağlantılar içermektedir. Bu sitelerin operatörlerinin veri koruma hükümlerine uygun hareket edip etmedikleri hususunda hiçbir etkimiz bulunmamaktadır. EOSB ESBEM link verdiği sitelerin içeriklerinden (ve o sitelerin link verdiği diğer sitelerin içeriğinden) sorumlu değildir ve bağlantı sağladığı sitelerin içeriklerine müdahale yetkisi bulunmamaktadır.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME METNİNDE DEĞİŞİKLİKLER
İşbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Genel Bilgilendirme Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

 

Revizyon no     Açıklama        Revizyon tarihi
00                     İlk yayın          24.08.2019